20 lutego 2019 r.
Anety, Lehca, Leona
Zaloguj się do eBOK
Mapa strony
SIEĆ WOD-KAN
DZIAŁ SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

Dział Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej eksploatuje magistrale wodociągowe dostarczające wodę z ujęć do miasta, kolektory ściekowe odprowadzające ścieki na oczyszczalnię oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie miasta Inowrocławia. Podstawowym zadaniem pracowników działu jest utrzymanie ciągłości dostaw wody do odbiorców przy zachowaniu odpowiedniego ciśnienia i jakości oraz odbioru ścieków.
Odbiorcy zaopatrywani są w wodę układem sieci magistralnych (ok.63km), rozdzielczych (ok.165 km) i przyłączy (ponad 82 km).
Na sieci wodociągowej pracuje wybudowana w latach 1901-1903 przy ul. Zofijówka wieża ciśnień. Wyposażona jest w dwa zbiorniki wody nieczynny o pojemnościach 300m3  i czynny o pojemności 480m3
Sieć kanalizacyjna to układ połączonych przewodów sanitarnych i ogólno-spławnych, które odprowadzają ścieki sanitarne do oczyszczalni dwoma kolektorami głównymi Ø 1000mm: „A” - opasuje miasto od strony północnej i zachodniej  i „B”- od strony wschodniej i południowej.
Dział Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej eksploatuje 58 km kolektorów ogólnospławnych, ponad 63 km kolektorów sanitarnych i ponad 37 km przyłączy kanalizacji sanitarnej. Eksploatuje także w ramach powierzenia przez Urząd Miasta Inowrocławia ponad  50 km kanalizacji deszczowej. Głównymi odbiornikami wód opadowych są Kanał Smyreński oraz rowy Rąbiński i Marulewski.
Kanalizacja pracuje w systemie grawitacyjnym. Z obszarów miasta, gdzie ukształtowanie terenu uniemożliwia spływ grawitacyjny ścieki odprowadzane są poprzez przepompownie ścieków pracujące w systemie bezobsługowym – 9 szt  i obsługowym – 1szt.
 
Dział Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej  świadczy usługi w zakresie :
- kompleksowego wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- montażu, naprawy i legalizacji wodomierzy
- udrażniania przewodów kanalizacyjnych sprzętem specjalistycznym
- diagnostyki sieci kanalizacyjnej kamerą do inspekcji kanałów
- lokalizacji wycieków wody i trasowania rurociągów (rur stalowych i żeliwnych)
- prac ziemnych koparką wieloczynnościową
 
Dział Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej mieści się na terenie siedziby Przedsiębiorstwa przy ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 w Inowrocławiu.
 
Kontakt:
Kierownik – 52/357 40 71 wew. 138
Mistrz sieci wod.kan –  52/ 357 40 71 wew. 137
Mistrz sieci wod.kan –  52/ 357 40 71 wew. 173
Strona głowna   |   RSS   |   Kontakt
PWiK Sp. z.o.o Inowrocław © 2011 - 2019
Wykonanie VOBACOM