20 lutego 2019 r.
Anety, Lehca, Leona
Zaloguj się do eBOK
Mapa strony
OCZYSZCZALNIA
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Inowrocławiu zajmuje obszar 17,5 ha, który na południe i południowy wschód graniczy z terenami służącymi jako składowisko odpadów przemysłowych Inowrocławskich Zakładów Chemicznych . Na wschód i północ od oczyszczalni rozciągają się tereny rolnicze, zaś zachodnią granicę oczyszczalni stanowi Rów Rąbiński będący odbiornikiem ścieków oczyszczonych, odpływających z oczyszczalni.
Do oczyszczalni dopływają ścieki :
- z kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej miasta Inowrocławia,
- ze stacji zlewnej nieczystości płynnych zlokalizowanej na terenie oczyszczalni,
- z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
Ścieki z terenu miasta dopływają na oczyszczalnię dwoma kolektorami A i B Ø 1000 mm.  Ilość odebranych i poddanych oczyszczaniu ścieków to corocznie około 3 mln m3, przepływ max : 33.000 m3/d.
Na oczyszczalni wyróżnić można trzy części: ściekową, osadową i gazową.
Część ściekowa
Ścieki dopływające i dowożone na stację zlewną trafiają do komory połączeniowej skąd kierowane są na 2 kraty mechaniczne, na których zatrzymywane są zanieczyszczania pływające. Dalej ścieki odpływają do 2 piaskowników, w których następuje osiadanie piasku i innych większych zanieczyszczeń mineralnych. Z piaskowników ścieki kierowane są do osadników wstępnych radialnych, gdzie przebiega proces sedymentacji zawiesiny łatwo opadającej. Odpady powstałe w wyniku oczyszczania mechanicznego – skratki oraz piasek trafiają do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.
Ścieki po mechanicznym oczyszczeniu poddawane są  procesom oczyszczania biologicznego, które następują w reaktorze biologicznym na drodze zintegrowanego procesu eliminacji związków węgla, azotu i fosforu metodą osadu czynnego w systemie jedoosadowym.
Z reaktora biologicznego ścieki wraz osadem czynnym dopływają do osadników wtórnych radialnych, w których następuje oddzielenie zawiesiny osadu czynnego od ścieków oczyszczonych. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Rowu Rąbińskiego a osady poddawane dalszej obróbce.
Część osadowa
W wyniku procesów oczyszczania ścieków powstają osady:
- wstępny - w osadnikach wstępnych,
- nadmierny -  powstający w wyniku procesów biologicznych, sedymentujący w osadnikach wtórnych.
Osad nadmierny zagęszczany jest w zagęszczaczach grawitacyjnych, po czym razem z osadem wstępnym utylizowane są na drodze dwustopniowej fermentacji metanowej. I stopień – w Wydzielonej Komorze Fermentacyjnej Zamkniętej (proces fermentacji metanowej). II stopień – w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych Otwartych.
Odwodniony osad ściekowy zagospodarowywany jest w Inowrocławskich Zakładach  Chemicznych „Soda-Mątwy S.A.”
Część gazowa 
Wytworzony w Komorze Fermentacyjnej Zamkniętej biogaz, którego głównym składnikiem jest metan, po wcześniejszy odsiarczeniu i nawonieniu magazynowany jest w dwumembranowym zbiorniku gazu, z którego kierowany jest do zasilania dwóch agregatów prądotwórczych i kotłowni  awaryjnej.
Wytwarzana energia elektryczna i cieplna wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni.
Właściwie prowadzona eksploatacja oraz stały monitoring i analiza procesu oczyszczania pozwalają na wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń.
Analizy fizykochemiczne ścieków dopływających do oczyszczalni i ścieków oczyszczonych wykonywane są w akredytowanym laboratorium  PWiK
Sp. z o.o. mieszczącym się na terenie oczyszczalni ścieków.
Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Inowrocławiu znajduje się przy ulicy Popowickiej. 
 
Kontakt:
Kierownik –  52/353 75 00
 
Strona głowna   |   RSS   |   Kontakt
PWiK Sp. z.o.o Inowrocław © 2011 - 2019
Wykonanie VOBACOM